Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Svatá Maří
Svatá Maří
telefon
telefon
telefon
Datová schránka:ID: hjkbj9v
telefon

Historie obce

Z dějin vzniku obce Svatá Maří

Nejstarší dochovaný písemný doklad o existenci obce i kostela se zachoval z roku 1352, kdy se uvádí pod názvem „Ad S. Marie in Laz“ a název obec získala od názvu kostela, který byl od svého počátku zasvěcen sv. Maří Magdaleně. Nejstarší písemný doklad o použití názvu Sv. Maří se zachoval z roku 1543.

Založení této obce má souvislost s kolonizační činností držitelů obce Čestice na Strakonicku. Tito majitelé se snažili rozšířit svou majetkovou držbu a příjmy kolonizací dosud neosídlených prostor. Založili i novou vesnici, která dostala název Laz Marie. Přesnou dobu založení Sv. Maří však nelze dnes již zjistit a proto se datuje od prvního písemného dokladu. Z té doby se zachovaly například gotická křtitelnice, na které jsou vytesány čtyři znaky: vodorovné břevno – znak Budkovských z Budkova, dva klíče – Nebřehovští a růžice a kapr – znak pánů z Čestic. Dalším dokladem jsou zvony, které společně se zvony ve Zdíkovci patří k nejstarším zachovaným kostelním zvonům v jižních Čechách.

Z dějin obce Svatá Maří

V roce 1414 bylo zřízeno ve Svaté Maří samostatné kaplanství, prvním kaplanem byl Velislav z Bohumilic a v době kolem roku 1650 bylo v obci pouhých šest stavení. V roce 1622 královská komora prodala vesnici Svatá Maří Jindřichu Michalu Hýzrlovi z Chodů. V letech 1654-1655 bylo v obci pouze šest stavení, v nichž bydleli s rodinami Daniel Hrda, Ambrož Klimeš, Tomáš Novák, Václav Bláha, Matěj Vrtkej a Ludmila Pašková.

Na přelomu 17. a 18. stol. byla obec několikrát postižena požárem. Od této doby se obec rozrůstala, v roce 1790 to bylo již 24 domů, v roce 1840 se konalo sčítání obyvatel a domů a ve Sv. Maří bylo již 29 domů a počet obyvatel dosáhl 183.

V roce 1850 byl v obci zřízen obecní úřad se správou obcí Dvorce, Libotyně. Lštění, Smrčná, Sv. Maří a Štítkov.

Z historie školy

Škola ve Svaté Maří patří do malé skupiny českých škol na prachatického okresu, u nichž můžeme určit dobu jejího vzniku. Po založení samostatné fary v roce 1735 došlo ve Sv.Maří i k otevření školy. V roce 1802 došlo k opravě kostela a školy, která však nevyhovovala pro zvýšený počet školních dětí a v roce 1822 bylo započato se stavbou nové školní budovy. V této nové škole údajně již vyučoval Pavel Trampus. Po něm následoval učitel M. Kubíček z Bohumilic a ve 30. letech 19. století byl dosazen za učitele do Sv. Maří František Štětka, který zde působil přes 40 let. Jeho nástupcem se stal Václav Vobořil, který se sem nastěhoval 28. února 1878. V červnu téhož roku byla školní budova opravena.

Počet školních dětí stoupal a v roce 1884 dosáhl počtu 217 ( starší údaje o počtu žáků se neuváděly). Okresní školní rada v Prachaticích 20. října 1884 nařídila místní škoní radě rozšíření školy a úpravu kuchyně u bytu řídícího učitele. S přístavbou se začalo v dubnu r. 1887 a již koncem července byla ukončena. Slavnostní posvěcení přístavby se konalo 28. září 1887.

V lednu 1890 se stal zatímním správcem školy Matěj Pozníček, v červenci pak nastoupil místo řídícího učitele Jan Čejka. Ze školního roku 1890/91 se zachoval první seznam dětí ve škole ve Sv. Maří. Na začátku školního roku do ní docházelo 238 a na konci 250 dětí.

Po smrti řídícího učitele Matěje Pozníčka byl jmenován 16. prosince 1917 zatímním správcem školy Alois Řezníček. V důsledku světové války poklesla v roce 1918 také školní docházka. Na počátku školního roku 1920/21 navštěvovalo školu 165 žáků. Počet dětí postupně klesal. Na konci školního roku 1921/22 bylo již 140 žáků, na konci školního roku 1924/25 se snížil počet školních dětí na 117 žáků.

V červenci 1929 odešel řídící učitel Alois Řezníček a jmenována byla Božena Mráčková, která po roce vzdala správy školy a jejím nástupcem se stal Jakub Heral. Na konci školního roku 1931/32 navštěvovalo školu pouze 109 žáků a žákyň.

V červenci roku 1932 se nástupcem Jakuba Herala stala zastupující řídící učitelka Božena Mráčková, která byla od 1. července 1933 jmenována definitvní řídící učitelkou při obecné škole Svatá Maří.Ta byla ale v únoru 1946 přidělena zemskou školní radou na školu v pohraničí a novou řídící učitelkou školy se stala Helena Novákovám která již koncem školního roku 1945/46 požádala o propuštění ze školní služby.

V září 1946 nastoupil učitel Vojtěch Zemek. Do nového školního roku 1946/47 bylo zapsáno 44 dětí. Z důvodů poklesu žáků byla od 1.září 1946 zrušena třetí třída a škola se stala dvoutřídní. Řídícím učitelem od února 1948 byl Josef Michal, kterého od září 1948 vystřídal Vojtěch Zemek, který potom působil na škole až do března 1951. Na počátku školního roku 1948/49 navštěvovalo zdejší školu celkem 43 dětí. V lednu 1946 bylo rozhodnuto, že škola ve Sv. Maří se stane jednotřídní vzhledem k tomu, že počet dětí klesl na 40.

V březnu 1951 byl ustanoven ředitelem školy Jaroslav Pícha, v září nastoupil jako ředitel Bohdan Škornička. Školní rok 1951/52 byl zahájen se 47 žáky. V roce 1952 byla provedena v obci elektrizace obce a při této příležitosti byla zavedena elektřina i do školní budovy. Dne 1.září 1958 nastoupil na školu nový ředitel školy Jiří Had. Na škole v tomto roce bylo celkem 41 dětí. Na začátku školního roku 1970/71 poklesl počet školních dětí na 27, na začátku školního roku 1971/72 to bylo již pouze 16 žáků a žákyň. Dne 1.srpna 1972 předala ředitelka školy Marie Hadová školu nastupující ředitelce Blaženě Svěchotové. Pokles počtu školní mládeže na škole Sv. Maří dále pokračoval a na začátku školního roku 1976/77 bylo ve škole pouze 15 dětí. Pro nedostatek žáků došlo k 31. srpnu 1977 ke zrušení školy.

Teprve po 14 leté přestávce byla škola opět v roce 1991 obnovena.

Kronika

Současná kronika je vedena od roku 1965 a je v ní dodatečně dopsáno období od roku 1945. Kronika je vedena kvalitně a podrobně. Původní kronika je uložena v okresním archivu.

Významné události

 • 1930 – počet domů 52
 • 1952 – elektrifikace obce
 • 1954 – oprava cesty , od roku 1956 začal jezdit autobus ČSAD
 • 1959 – založeno zemědělské družstvo, začala výstavba kravínu a skladu
 • 1960 – výstavba prodejny
 • 1963 – výstavba vodovodu
 • 1964 – dokončen vodovod, vybudováno veřejné osvětlení
 • 1965 – stavba vodní nádrže ( koupaliště)
 • 1966 – stavba požární zbrojnice
 • 1969 – májová bouře s kroupami, velký splach ornice, zaplaveny cesty, požární nádrž zeminou
 • 1970 – sčítání lidí – 223 osob
 • 1971 – rozšíření hřbitova, původní rozšíření z roku 1931 již nepostačovalo
 • 1972 – nové veřejné osvětlení, v některých částech noví zatrubněná kanalizace
 • 1973 – studně pro obecní vodovod, rozšiřování vodovodních řadů
 • 1974 – odkyselovácí stanice
 • 1975 – vyhlášeny tři památné stromy
 • 1976 – volby do NV všech stupňů, Statek v této době obhospodařoval 164 ha orné půdy, 86 ha luk a 60 ha pastvin
 • 1977 – rozšíření kanalizace, zrušena ZŠ pro nedostatek žáků, zřízena mateřská škola ze základní školy
 • 1979 – dokončena kanalizace a ČOV
 • 1980 – sloučena obec Štítkov s osadami Smrčná a Brdo s obcí Maří, sčítání lidí, domů a bytů : 210 obyvatel, 76 domů, trvale obydleno 60 domů, občas obydleno 14, neobydleno 2
 • 1981 – volby do obecního zastupitelstva ( 15 poslanců )
 • 1982 – výstavba víceúčelové budovy ( svépomocí ), správa vodovodu převedena na JiVaK
 • 1984 – dokončena víceúčelová budova – dům s pečovatelskou službou
 • 1985 – výstavba ZTV v hodnotě 1,6 mil Kčs
 • 1986 – výstavba skládky inertního odpadu
 • 1987 – posílení vodovodu a přívodní řad, rekonstrukce elektrické sítě nízkého napětí, posílení trafostanice
 • 1989 – zakoupeny popelnice, začal se svážet domovní odpad, napojení hostince na kanalizaci
 • 1990 – založen sportovní klub, v obci je celkem 91 čísel popisných
 • 1991 – sčítání lidu – 222 obyvatel, počet domů 82, otevřena základní škola, rozšíření fotbalového hřiště na předepsané rozměry pro soutěže, sportovní klub se přihlásil do pravidelné fotbalové soutěže
 • 1992 – oprava střechy školy, ustanoveno honební společenstvo Nezdiny
 • 1993 – byl otevřen 3. a 4. postupný ročník ZŠ, provedena oprava kostela, postavena druhá trafostanice
 • 1994 – komunální volby, přístavba jedné třídy ZŠ, obec převzala od fondu národního majetku vodovod, kanalizaci včetně ČOV do své správy, nová cisterna pro hasičský sbor
 • 1995 – dokončena přístavba základní školy, posílení vodních zdrojů, oprava vodovodních řadů, zakoupeny kontejnery na tříděný odpad, 260. výročí školy
 • 1996 – dokončena fasáda kostela, oprava poškozené střechy, oprava střechy obecního úřadu, oprava sušáku na hadice
 • 2016 - propojení vodovodu dolní a horní Trhonín, oprava střechy hostinec Svatá Maří, demolice domu č.p. 35 na návsi ve Svaté Maří
 • 2017 - přístavba požární zbrojnice Svatá Maří, nové veřené osvětlení v osadě Vícemily a Smrčná, obnova požární nádrže Svatá Maří - I. etapa
 • 2018 - nové veřejné osvětlení v osadě Trhonín, rekonstrukce vodovodu Štítkov náves, částečná demolice a výstavba nového hostince ve Svaté Maří, obnova požární nádrže Svatá Maří - II. etapa
 • 2019 - vybudování nových zdrojů vody a vodní přivaděče z lokality Naháč, rekonstrukce kaple v osadě Vícemily, vybudování odpočinkového místa ve Svatá Maří na návsi, zakoupení nového cisternového automobilu pro JSDH Svatá Maří, oprava komunikace Štítkov náves
 • 2020 - rekonstrukce lesní cesty Sýkorák - Chaty, rekonstrukce schodiště ke hřbitovu, vybudování vodovodního přivaděče Štítkov, částečná demolice a výstavba nové budovy Mateřské školy ve Svaté Maří, rekonstrukce lesní cesty Kalvárie
 • 2021 - vybudování nových studen v lokalitě Naháč, výměna vodovodního potrubí ve Svaté Maří dolní ulice, nové veřejné osvětlení v osadě Brdo, oprava komunikce v Brdě, nákup vybavení nové budovy ZŠ a MŠ Svatá Maří, rekonstrukce části hřbitovní zdi - I. etapa
 • 2022 - rekonstrukce návsi Svatá Maří, rekonstrukce vodní nádrže Smrčná, výměna vodovodu a kanalizace v osadě Štítkov, rekonstrukce komunikace Štítkov, rekonstrukce odkyselovací stanice Svatá Maří, rekonstrukce části hřbitovní zdi - II. etapa

Starostové obce

 1. Bohuslav Chval : 30. léta
 2. Jan Pavlík : konec 30. let
 3. Karel Sládek : 1939 – 1946
 4. Karel Lenger : 1946 – 1948
 5. Vendelín Kubašta : 1948 – 1976
 6. Jan Chval : 1976  – 1986
 7. František Scherer : 1986 – 2010
 8. František Linha: 2010 - 2016
 9. Mráz Pavel: 2016 - současnost

Obec

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

Další

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:58

Slunce zapadá:21:15

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 29 °C 15 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 20/13 °C
neděle 23. 6. prudký déšť 18/11 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 19/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rekonstrukce MŠ

Tipy na výlet

Jihočeské víkendy